Postavljene kućice za ptice, obnovljen park za djecu i trim staza

NVO Green Home je realizovao akciju čišćenja i uređenja Ćemovske šume, tačnije lokalicije poznate kao trim staza za koju sami građani smatraju da je idealno mjesto za rekreaciju.

Inicijativa uređenja je zasnovana na potrebama društva da se kroz jačanje građanskog aktivizma putem konkretnih akcija da doprinos očuvanju životne sredine. U cilju očuvanja prirode ali i valorizacije samog područja, Green Home počinje sa kampanjom koju podržava FAKT – Fond za aktivno građanstvo, a kojoj su se do sada pridružili i NVO Naša Akcija, NVO Crnogorsko ekološko društvo, Elko Tim, ali i brojni građani i pojedinci.

Kampanja je obuhvatila dvije akcije čišćenja, uređenja i postavljanja parkovskog mobilijara u Ćemovskoj šumi. 

Cilj nam je da prostor oplemenimo korišćenjem starih ali upotrebljivih, ekološki prihvatljivih, prirodnih materijala poput paleta i odbačene građe kako bi napravili parkovski mobilijar u vidu ljuljaški za djecu, sportskih sprava za rekreativce, kanti za otpatke, info tabli kao i kućica i hranilica za ptice.

U cilju pripreme potrebnog mobilijara, u dvorištu Green Homea su prethodno organizovane i tri kreativne radionice za volontere. Na radionicama je demonstrirano na koji način se već korišćeni materijali mogu ponovo iskoristiti i vratiti u upotrebu. tokom prve radionice, učesnici su farbali kućice za ptice i pravili hranilice od plastične i metalne ambalaže. U naredne dvije radionice, učesnici su od drvenih paleta pripremili parkovski mobilijar, kante za otpatke kao i informativne table.

Ćemovsko polje nije samo prostor koji mnogi građani koriste u svrhu rekreacije već predstavlja i područje zaštićeno na međunarodnom nivou ali nedovoljno valorizovano od strane nadležnih organa a posebno lokalne samouprave. Ovo područje koje obuhvata 55ha površine predstavlja važno biljno stanište – IPA (Important Plant Area), područje od međunarodnog značaja za ptice – IBA (Important Bird Area), identifikovano je kao Emerad područje i potencijalno je Natura 2000 stanište koje po međunarodnoj klasifikaciji spada u najstrožije zaštićenu ekološku mrežu.

Danas ovaj lokalitet predstavlja mjesto za nelegalno odlaganje otpada naročito građevinskog šuta, a posljednjih godina Ćemovska šuma je pretrpjela brojne požare ali i uništena nelegalnom sječom.

Ovaj i slični projekti teže animiranju građana kroz jačanje volonterizma kako bi zajedničkim snagama valorizovali i unaprijedili stanje na Ćemovskom polju ali i poslali poruku da građanski aktivizam predstavlja važnu kariku u očuvanju prirode i zaštiti prostora.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.